Etniczna różnorodność lokalnych i ponad lokalnych społeczności jako przeciwstawianie globalnemu monolityzmowi


Być może, gdy kosmopolityczny absolut zagnieździ się w świadomości społecznej adekwatnie do niej kształtowana przez społeczne jestestwo jednostka będzie pluwała na wszystkie tradycjonalne i kulturowe dorobki etniczne społeczeństw, na obyczaje i piękne krajobrazy, tak samo kontynentu amerykańskiego jak i europejskiego. Być może przynależność etniczna i związane z tym korzenie nie będą stanowiły jakiegoś znaczenia, a poprawność w oskarżaniu wszelkiego etniczno - narodowościowego folkloru o nacjonalizm i rasizm stanie się jednym wielkim krokiem ku stworzeniu jednego globalnego i zuniformizowanego społeczeństwa.

Czy ktoś chce zaprzeczyć społecznemu charakterowi człowieka? Pragnienie poczucia tożsamości, odzwierciedlenia swoich pragnień w relacjach z innymi jednostkami, poczucia realizowania się, rozwijania swoich konstruktywnych możliwości w grupie, w końcu poczucie zrzeszania się – to stanowi istotę człowieczeństwa. I od tego należało by konkretyzowanie tematu.

Jednostki danego terytorium zrzeszają się w jakąś wspólnotę wytwórczo – terytorialną, gdzie za sprawą warunków klimatycznych i dostępnych dóbr naturalnych, adekwatnie do tych czynników tworzy się swoisty folklor. Wewnątrz grup kształtuje się charakterystyczna kultura, tradycja, obyczaj, uwarunkowane zależnościami jakie zachodzą we wspólnocie. Skłonny jestem to nazwać samostanowieniem ludowym według myśli Landlauer’a. Wszelkie zachodzące stosunki w takiej grupie rozpatrywane są według potrzeb członków i konfrontowane są z zależnościami klimatycznymi i warunkami bytowymi. Wykonywane są prace zapewniające byt danej społeczności, jednocześnie są one uzależnione i ich zakres jest różny w odniesieniu do możliwości społeczności jak i bogactwa terytorium.

Wychowałem się na Podlasiu, gdzie połowę życia spędziłem raz w mieście, raz na wsi. Czuję silną solidarność z tymi ludźmi, uwarunkowani jesteśmy wspólnym językiem, kulturą, politycznymi czynnikami a także wahaniem gospodarczym, gdzie bezpośrednio za sprawą upadku gospodarki jesteśmy skazani na własną działalność (a przecież, gdy nadejdą czasy zachwiania dzisiejszych struktur, to właśnie na Podlasiu będę przeprowadzał propagandę nowej alternatywy). Tak, schylam się ku „lokalnemu patriotyzmowi”. Ta lokalna społeczność jest mi szczególnie bliska, lecz nigdy nie przyćmiewa mi to bardziej szerszego spojrzenia na świat i częściowej tożsamości z ludźmi którzy nękani są tymi samymi problemami, w szczególności jeśli skłonni jesteśmy myśleć o szerokiej kooperacji w formie federacji lokalnych społeczności.

Jeśli więc pominąć wszelką administrację państwową wraz z tą fatalną instytucją – państwem, to skłonny jestem wówczas widzieć ten nominalny obraz narodu polskiego jako federację lokalnych społeczności powiązanych współzależnościami.*

Widzę takie zagrożenie dla tych unikatowych wzorców kulturalno – terytorialnych, jakim jest ogólnoświatowy uniformizm w postaci globalizacji środków produkcji i zalewaniu ogólnoświatową kulturą konsumpcjonizmu. Wzrost znaczenia języków obcych, szczególnie angielskiego. Wyzysk i grabież przez obce terytorialnie ośrodki przemysłowe (coraz częściej już ogólnoświatowe korporacje międzynarodowe) oraz ciemiężycielstwo i przymus przez międzynarodowy organ – Unia Europejska.

Winniśmy więc popierać międzynarodowy solidaryzm ludzi przeciw międzynarodowemu monolityzmowi. Wskrzeszać działania i przeprowadzać szerokie inicjatywy na rzecz zachowania odrębności etnicznych świata. Przy czym ze względu autonomicznych i oryginalnych charakterów lokalnych społeczności i federacji tych społeczności (uwzględniając tym samym ich samodzielny rodzaj jako samostanowienie ludowo – terytorialne). „Samookreślenie dla wszystkich ludzi” ku swobodnym zrzeszeniom terytorialno wytwórczym.


  Tomasz Ofman


 * Współzależność wbrew pozorom stanowi szeroki krąg obejmujący swym zasięgiem tak państwową narośl, jak i wspólny interes bytu – szeroka kooperacja na zasadach swobodności, oraz język. Kultura w tym wypadku stanowi zlepek indywidualnego folkloru poszczególnych zbiorowości terytorialnych. 


<< powrót